WAT ELKEEN VAN

DIE OU APOSTELKERK

MOET WEET!

Home
Aftree tyd is intree tyd
Akupunktuur
Die gebed van jabes
Die parakletos - die kinderoppasser
Genesing
Herken die valse profete
Homeopatie
Joga
Kerk vol of tronkvoëls
My persoonlike stilte tyd
My troon posisie
'n Goedkoop evangelie
Neerval in die Gees
Okkulte
Om die bloed te pleit
Om op die hoogtes te offer
Oorwinningslewe
Ou Apostelkerk
Refleksologie
Rook
Sendingwerk is nie gebed nie
Spreek in onverstaanbare tale
Sterk drank!
towery.htm
Verskillende stemme wat met jou praat
Waterwys.htm
Wit teologie

 

 

As 'n mens die naam "Apostolies" hoor, moet 'n mens duidelik onderskei tussen die Apostoliese Geloofsending wat 'n Christelike en 'n charismatiese Kerk is en die Apostelkerke (Ou- en Nuwe) wat nie-Christelike kerke is. Laasgenoemde twee groepe glo nog aan die voortsetting van die Apostelamp. Wie iets wil weet van hierdie groep, wil na hul kategismus gaan. Die Kategismus is egter baie kort en handel hoofsaaklik oor die wese van die apostelamp.

In die voorwoord word die leser egter voorberei dat as al sy vrae dalk nie in die Kategismus beantwoord word nie, dit is omdat "die leerstelling van Die Ou Apostoliese Kerk te omvattend is om in skrif uiteengesit te word." Die teologie van hierdie groep is dus grotendeels nie op skrif te vinde nie, maar in mondelinge oorleweringe, hul gesangeboek en in die variërende praktyk van gemeentes en gemeentelede. Dit is wat dit baie moeilik maak om dié groep na te vors.

 ONTSTAAN.
Die stigter was die Skotse prediker, Edward Irving (gebore in 1792). Hy het vurig gepreek dat die einde van die wêreld naby is en dat die Kerk swaar gesondig het deur nie al die ampte van Efes. 4:11 in te stel nie - veral ook die Apostelamp. Hierdie amp moes gou herstel word, voor die wederkoms, sodat die apostel die gelowiges kon verseël tot saligheid. In 1835 vind die wyding en afsondering van die eerste 12 apostels plaas. Die kerk brei uit na Europa - veral na Duitsland. In 1865 vind daar 'n afsplintering plaas oor die vraag of daar meer as 12 apostels benoem kan word. Hulle word genoem die Nuwe Apostoliese kerk. 

Hierdie Nuwe Apostoliese Kerk sit in 1892 voet aan wal in die Kaap in die persoon van Evangelis Klibbe en hy vestig die Kerk hier. Klibbe is egter vir 'n vergadering na Duitsland. In sy afwesigheid neem ene Schlaphoff tydelik waar. Die boot waarmee Klibbe sou gaan, het egter vergaan. Schlaphoff het gemeen dat Klibbe in die ramp oorlede is. Klibbe het egter met 'n ander boot vertrek as wat gemeen is. Toe Klibbe dus terugkeer, weier Schlaphoff om van sy apostelskap afstand te doen, o.a. a.g.v. finansiële voordele van die amp.

Dit lei na 'n hofsaak (1926). 'n Skeuring vind plaas en 'n nuwe kerk kom tot stand. Die regter bepaal dat die naam die Ou Apostelkerk sal wees met Klibbe as die apostel. Die Ou Apostelkerk is dus 'n latere afsplintering en die Nuwe Apostelkerk is die oorspronklike kerk. Behalwe vir sekondêre verskille, is die twee kerke vandag nog baie dieselfde maar baie vyandig teenoor mekaar.

DIE AMPTE.                                                                                                                    
Hulle het sewe ampte w.o. in volgorde: onder-diaken, priester, oudste, profeet, opsiener, evangelis, apostel. Die leraarsamp is afgeskaf. Verder is ‘n aantal nie-Bybelse ampte bygevoeg soos onder-diaken en oudste. In die plaaslike gemeente is dit veral die oudste wat in samewerking met die priester die ampsdraers kies. Geen ampsdraer kry Teologiese opleiding nie.

Die ampsdraers word ook nie betaal deur die kerk nie omdat hulle glo dat die evangelie vry verkondig moet word (vgl. 1 Kor.9:14). Om die rede is al hul amptenare in siviele werke. Die enigste uitsondering hier is die apostel wat finansieel baie goed versorg word en luukse voordele geniet. Hulle verwerp ook die titels 'pastoor' en 'dominee' as onbybelse benaminge.

Die totale struktuur van die kerk is outoritêr van aard. In orde van belangrikheid oorheers die een amp die volgende amp. Die persoon wat baie verwerping ervaar het, soos bv. die weeshuis kind, ervaar aanvaarding hier. Die status en magsposisie gee sulke mense ‘n gevoel van eie waarde en posisie in die lewe.

 

ROL VAN DIE APOSTEL.

1.   Die gesag van die Bybel is ondergeskik aan die gesag van die Apostel.
Die apostel se woord het baie meer gesag as die Bybel. Die Bybel is 'net 'n dooie letter wat dood maak.' Slegs die woord van die apostel gee lewe. Dis nie vreemd as 'n priester na die Bybel wys en sê, "Dit is nie die Woord van God nie! Die Woord van God is die Woord wat uit die mond van 'n lewende apostel kom". As die apostel spreek, spreek hy met Goddelike gesag. Die Bybel is vir hulle bloot 'n . . .  Lees meer