OM OP DIE HOOGTES TE OFFER

Home
Aftree tyd is intree tyd
Akupunktuur
Die gebed van jabes
Die parakletos - die kinderoppasser
Genesing
Herken die valse profete
Homeopatie
Joga
Kerk vol of tronkvoŽls
My persoonlike stilte tyd
My troon posisie
'n Goedkoop evangelie
Neerval in die Gees
Okkulte
Om die bloed te pleit
Om op die hoogtes te offer
Oorwinningslewe
Ou Apostelkerk
Refleksologie
Rook
Sendingwerk is nie gebed nie
Spreek in onverstaanbare tale
Sterk drank!
towery.htm
Verskillende stemme wat met jou praat
Waterwys.htm
Wit teologie
 
 

 

(EIE-SINNIGE GODSDIENS ! !)

"En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here......... net die hoogtes is nie afgeskaf nie..... En die Here het die koning aangetas, sodat hy melaats was tot die dag van sy dood toe....."(2 Kon 15:4,5).

God skryf die plek voor waar offers gebring moes word - in die sinagoge of die tempel.  Tog het die volk by hulself gedink dat hulle die Jehowa God gerieflikheidshalwe naby hul huis, op die hoogtes, met offers kon dien.  Hulle het 'vernuwing' in hul godsdiens ingebring.  In navolging van die heidennasies, het hulle op die hoogtes geoffer (2 Kon 17:11 ).  Sommige kon dit dalk as 'n herlewing gesien het.  Toe die Israeliete die goue kalf aanbid het, het ook hulle nie bedoel om ander gode te dien nie (2 Kron 33:17).  Hulle het slegs 'n klein opwindende verandering aangebring Ė hulle het God deur 'n goue kalf simbolies voorgestel.

Tog.....die hoogtes was die oop deur waardeur die duiwel toegang gekry het.  Daarom lees ons later van Asarja: "En die Here het die koning aangetas, sodat hy melaats was tot die dag van sy dood toe...." (2 Kon 25:4,5).

Wie nie by Sy reŽls bly nie, is besig met eiesinnige godsdiens en kom onder Sy oordeel. God skryf voor hoe Hy gedien en aanbid wil word.

Dit kan 'n opwindende, goeie en nuwe idee wees.  Die bedoeling kan goed wees, 'n "good idea, but not a God idea"!

NOG VOORBEELDE UIT DIE -

Ou Testament.

*    God besluit wat geoffer moet word.  Gen 4 is die verhaal van Kain en Abel.  Kain bring egter 'n offer van die vrugte van die land. Waarom verwerp God vir Kain, ten spyte van sy goeie bedoeling?  God vereis die bloed van 'n offerdier.  "Sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie." (Heb 9:22).  Die bloed het vooruit gewys na Sy Seun. Daarom verwerp God Kain se offer van groente e.a. opbrengs van die land. Kain was besig met eiesinnige godsdiens en het homself `n vyand van God gemaak.

" Deur die geloof (gehoorsaamheid) het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain." (Hebr 11:4)

*    God het spesifieke voorskrifte t.o.v. die offerdier.  Die offerdier moes in puik toestand wees.  Tog offer die volk siek en gebreklike diere (Mal 1:14,15)

*    In Levitikus 10 lees ons van Nadab en Abihu wat vreemde vuur voor God bring.  Eiesinnige godsdiens bring hulle onder die oordeel van God.

Die volk moet leer, dit gaan nie oor hoe jy voel nie maar oor wat God sÍ hoe dit gedoen moet word.

*    God gee ook die voorskrifte vir die bou van die altaar.  Koning Agas sien egter 'n pragtige heidense altaar in Damaskus. Hy stuur die profeet Uria om 'n tekening van die altaar te maak en bou 'n namaaksel tuis en herorganiseer die voorwerpe in die tempel na sy smaak (2 Kor 16).  Hy verander nie van God nie. Hy bring net s.g. 'vernuwing' in deur aan God se voorskrifte vir `n altaar te verander.  God noem dit eiesinnige godsdiens en " .....die Here het Juda verneder ter wille van Agas...." (2 Kron 28:19).

*    God besluit wie die offers moet bring.  Dit was die werk van die Priesters.  Van koning Ussia lees ons: "Maar toe hy sterk geword het, was sy hart hoogmoedig.... hy het in die tempel van die Here gegaan om offerrook te laat opgaan....." Asarja waarsku die koning:  "Dit kom u nie toe, Ussia, om vir die Here offerrook te laat opgaan nie, maar aan die priesters....." (2 Kron 26:16-19). Hy word hierop met melaatsheid getref.  Koning Saul se verwerping deur die Here, begin by `n soortgelyke verhaal.  Hy kon nie wag vir Samuel om die offers te bring nie en doen dit self (1 Sam 13).

Alle ywer wat nie uitdruklik `n uitvoering van God se wil is nie, is nie meer godsdiens nie maar SELFDIENS.

Nuwe Testament:

*    Daar is 'n bepaalde voorgeskrewe orde in die DRIE-EENHEID.  Wanneer ons bv. bid, praat ons met God die Vader. Jesus het sy dissipels leer bid: "Wanneer julle bid, sÍ Onse Vader...." Jy sal jou gebed bv. nie soos `n Roomse-Katoliek begin nie: 'In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie,' maar wel met: 'Onse Vader.'

Jesus self het hierdie orde gerespekteer. Hy erken God as Sy Vader en dat hulle een is (Joh 10:30). Hy self erken dat Sy Vader groter is as Hyself. Jesus self vra van Sy Vader as Hy iets nodig het. (Joh 14:16).  Ons sluit ons gebed af in die Verlosser, Jesus, se naam.  God verhoor ons want Christus is ons versoening, ons Voorspraak, ons HoŽpriester by God (Joh 14:13). Niemand nader tot die Vader behalwe deur Hom nie.

Die Heilige Gees bewerk egter die kommunikasie tussen God en die mens omdat dieselfde Gees wat in God is, ook in die wedergebore Christen woon.

Hy oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel.  Hy verheerlik nie homself nie, maar die Seun en herinner aan Sy woorde. "Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het." (Joh. 14:26).

Sommige keer hierdie orde om. Die Heilige Gees word direk aangespreek.  Die Heilige Gees word die sentrale figuur in aanbidding en in die gebed.  Hy neem die plek in van die Vader (Kol 2:19). Hulle praat met die Heilige Gees i.p.v. om met God te praat.  Benny Hinn se bekende boek: GOOD MORNING HOLY SPIRIT, is `n goeie voorbeeld van om op die hoogtes te offer.  Die Heilige Gees het nie gekom om die lig op Homself te laat val nie.  Die on-Bybelse orde om die Heilige Gees so `n prominensie te gee, maak dit `n eiesinnige godsdiens.

Baie Christene in die vernuwing, kan dit nie verstaan of aanvaar dat Christene demoniese probleme 'optel' in sulke 'warm' dienste waar daar selfs 'n hoŽ profiel prediker optree nie.  "Die vuur van die Heilige Gees" is dan in daardie dienste!! Die Heilige Gees en demone kan nie saam daar teenwoordig wees nie," word gesê.

Die argument word dikwels gebruik dat Jesus gesÍ het dat as ons van die Vader brood vra, Hy nie vir ons 'n klip sal gee nie. "Hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid." (Luk 11:10-13).

Hierdie mense vra egter nie van die Vader nie maar van 'n gees.  Hulle is so met die GEES besig dat hul godsdiens 'n spiritistiese karakter kry.

Die selfde fout is deur die 'Jesus only' groepe gemaak waar Jesus die hoofrol speel.  Daar is ander groepe waar God die Vader tereg funksioneer maar die Heilige Gees feitlik geen plek het nie.  Die Rooms-Katolieke het weer deur hul Veel-eenheid, Maria in 'n posisie geplaas wat God se orde van die Drie-eenheid verander.  By die Ou-Apostels speel die Ou Apostel die hoofrol.  Dit alles is voorbeelde van 'n eiesinnige godsdiens.

*    In Tradisionele kringe: Die oorskatting en slaafse navolging van tradisionele gebruike in die kerk-tradisies wat dikwels geen Bybelse gronde het nie; kerkisme - die bygeloof dat my kerk die enigste ware kerk is; wettisime - die veronderstelling dat onderhouding van die Wet asook goeie werke my in die hemel kan bring; die verbondsteologie Ė die Roomse bygeloof dat ek `n kind van God geword het toe ek as baba gedoop is, is maar net sommige variasies van om op die hoogste te offer.

In die Charismatiese kring: Die totale oorbeklemtoning van die spreek in tale as bewys van die Doop met die Heilige Gees, die Prosperity Gospel, die on-Bybelse Toronto verskynsel, die waarsÍersrol van drome, visualisasie en gedagte prentjies, die seën van stukkies lap, die salwing van huise, motors, plase en ander dinge met olie, die besprinkeling van huise met druiwesap en die magiese gebruik van die nagmaal in huise met die doel om huise 'skoon te maak van demone', te veel belangstelling in engele, ens., is maar net sommige vindingryke 'innovations' van om 'op die hoogtes te offer'.  Al hierdie ding is eiesinnige godsdiens en gee plek aan die duiwel.

Profete van die Ou-Testament was manne van God wat vooruit gewys het na die Messias wat kom.  "Want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie."  (Op 19:10).  Hulle het die Woord by God gekry en na die mens geneem.  Hulle het die sonde onder die volke roekeloos aangespreek.  Daarom het hulle dikwels gely.  Die profete wat deesdae in omloop is, se profesieŽ klink meer soos 'your personal horoscope' of die positiewe wensdenkery van 'n gypsey.

Die prediking in 'n gemeente kan so mens - en probleem-gesentreerd wees, `n dooie formaliteit, of `n rugkrappery om lidmate gelukkig te hou.  Die sang in 'n gemeente kan `n hipnotiese herhaling van dieselfde woorde wees.  Die woorde van die liedjies kan soos die prediking, 'man-centred' i.p.v. 'God-centred' wees - alles variasies van om op die hoogtes te offer.

Evangelisasie het die bemarking van `n 'cheap gospel' geword.  'n Nuwe generasie christene het tot stand gekom Ė mense wat glo dat dit moontlik is om 'Christus aan te neem' sonder om koste te bereken en sonder om afstand van die sonde te doen.  Hulle glo dat dit moontlik is om saam met Jesus te leef, sonder dat hulle eers saam met hom gesterf het (1 Joh 2:15; Jak 4:4).

Daar is 'n baie sterk ekumeniese beweging Ė oproepe na EENHEID ten spyte van teologiese verskille.  Die gevoel is dat dit juis doktrines is wat christene verdeel.  Die grense tussen Evangeliese Christen en Rooms-Katolieke moet weg.  Die opkomende Apostel en profeet speel in hierdie restourasie beweging 'n belangrike rol.  Hierdie Babiloniese eenheid is egter nie gebou op die waarheid nie, al het dit 'n skyn van nederigheid (Kol 2:18), en is nog 'n variasie van op die hoogtes te offer.  Van die totale onderbewustheid, is daar skielik `n totale oorbewustheid t.o.v. die mag en invloed van die duiwel.

Geestelike oorlogvoering is die 'inding' en word geassosieer met 'geestelike mense'.  Daar is 'prayer walks' waar die sterkman van die stad of gebied geïdentifiseer en geneutraliseer word.  Demone word oor lang afstande 'gebind'.  As dit van die mense se teologie afhang, behoort daar nie meer `n demoon los te loop nie!  Jesus het egter net demone aangespreek as daar `n manifestasie van demoniese teenwoordigheid was.

Demone is tog nie alomteenwoordig soos God om te kan hoor as hulle oor lang afstande bestraf word nie!  Gebed is ook nie meer voldoende nie.  Voordat daar suksesvol in 'n gebied ge-evangeliseer kan word, moet `n gebied se demone eers gebind of uitgedryf word (territoriale geeste).  Navorsing word voor die tyd gedoen om te bepaal watter demoniese/okkultiese bedrywe daar in die gebied was.  As die Bybel hierdie hantering van territoriale geeste nie ken nie - dan is dit nog 'n voorbeeld van om op die hoogtes te offer.  Daar is ware aanbidding en daar is eiesinnige godsdiens. Amerikaanse 'slapband-evangelisasie' is verantwoordelik vir baie van die huidige nuwigheid wat naiewe christene vir soetkoek opeet.  Byvoorbeeld, vanuit Amerika is daar oproepe deur mense soos John Wimber en Peter Wagner tot 'n nuwe spiritualiteit.  Hulle vra vir `n paradigma verskuiwing.  John Wimber sê, "God is not bound by a book. We need to get beyond the boundaries of the Word of God." Die nuwe houding is dat ervarings die teologie maar kan verander.

Ek werk met mense wat hul demoniese probleme nie in 'n wêreldse plek gekry het nie, maar in hul kerk.  Dit is 'n baie hartseer situasie!!

Hulle besef nie dat hulle aan God se orde gepeuter het nie.  Deur op die 'hoogtes te offer', gee hulle plek aan die duiwel en kom hulle onder allerlei 'bindings'.  Die implikasie is verder dat 'n ander gees ontvang kan word en `n ander Jesus en 'n evangelie gedien kan word.

"As iemand kom en 'n ander Jesus verkondig..... of as julle 'n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval." (2 Kor 11:4)

OOP DEUR na 'n eiesinnige godsdiens:

1.   Geestelike ywer en toewyding is nie noodwendig die kenteken dat iets reg of verkeerd is nie.  Die duiwel is ook baie toegewyd.

2.   Ervaring moet altyd aan die Bybel getoets word.  Die Teologie bepaal die ervaring, en nie omgekeerd nie.

3.   Nuwe idees, nuwe skeppinge (innovation), mag opwindend met mooi name in die gemeente wees en die indruk van geestelikheid skep, maar kan eiesinnige godsdiens wees.

4.   Naïwiteit, die houding dat jy nie mislei kan word as jy ernstig is en jou bedoeling opreg is nie, is n mistasting.  Pasop vir al die boeke wat jy lees.  Moenie na geestelike kampe of byeenkomste gaan waar hierdie okkultiese dinge gebeur nie - 'n gesalfde van die Here wat niemand mag bevraagteken of teëgaan nie.

5.   'n Irrasionele openheid is 'n oop deur vir eiesinnige godsdiens.  Rodney H. Browne sê, "Turn off your mind and step over in the glory."  God het jou egter 'n verstand gegee om met behulp van Sy Woord te onderskei.

6.   Ons het 'n opdrag van God om aan die hand van Sy Woord, standpunte en die geeste te toets - al beskuldig hulle jou van 'n kritiese gesindheid.

7.   Die Here wil nie net hê dat ons die regte God sal aanbid nie, maar ook op die regte manier.  God se vryheid is die dissipline binne die bakens van die Woord van God.  Alles wat nie Bybels is nie, is eiesinnige en valse godsdiens.

Tradisie is nie noodwendig verkeerd nie! Maak seker dat wat jy glo en wat in jou Kerk gedoen word, werklik is wat die Here in Sy Woord beveel Ė anders is ook jy besig om op die hoogtes te offer.

DB Dick